Přihlášení

Registrace
Zapomenuté heslo

Použité symboly

je totožné
není totožné
leží na (náleží)
neleží na (nenáleží)
=rovnost
<,>nerovnost
průnik
a zároveň (konjunkce)
rovnoběžnost
různoběžnost
kolmost
Abod A
ABúsečka AB
apřímka a
⟷ABpřímka daná body A, B
⟼ABpolopřímka daná body A, B
α,β,γ, …označení úhlu
∢ABCúhel daný trojicí nekolineárních bodů A, B, C; vrchol úhlu je v bodě B
|AB|velikost úsečky AB
v(a,b)vzdálenost přímek a a b
|∢ABC|velikost úhlu
k(S,r)kružnice k daná středem S a poloměrem r
S(S):A⟶A'středová souměrnost se středem S, v níž se bod A zobrazí do bodu A'
O(p):A⟶A'osová souměrnost s osou v přímce p, bod A se v ní zobrazí do bodu A'
oABosa úsečky AB
oABCosa úhlu ABC
oαosa úhlu α
O△ABCobvod trojúhelníku ABC

Copyright © 2014 Radka Szillerová