Přihlášení

Registrace
Zapomenuté heslo

Kružnice

Kružnice je křivka, jejíž body mají od daného bodu (středu kružnice) konstantní vzdálenost. Tuto vzdálenost nazýváme poloměr kružnice a značíme ho r.


Střed kružnice značíme S, pro zpřesnění popřípadě uvádíme u označení středu název kružnice v podobě dolního indexu. Kružnici obvykle značíme malými písmeny, např. k nebo l. Potom střed kružnice k označíme Sk, ale střed ke kružnici nepatří.


Značení kružnice
Obr. 1: Značení kružnice


Vzájemná poloha kružnice a přímky

V rovině mohou nastat tři různé vzájemné polohy kružnice k a přímky p. Rozlišujeme je podle toho, jakou vzdálenost v má přímka od středu kružnice a jaký je poloměr r kružnice nebo kolik společných bodů má kružnice s přímkou. Mohou nastat tyto případy:


 • v < r, přímka p má s kružnicí k dva různé společné body. Přímku nazýváme sečna.
 • v = r, přímka p má s kružnicí pouze jediný společný bod P. Přímku nazveme tečna. Bod P je bod dotyku. Tečna kružnice je kolmá k poloměru sestrojenému v dotykovém bodě.
 • v > r, přímka p nemá s kružnicí k žádný společný bod. Přímku nazýváme nesečna.

Sečna, tečna, nesečna
Obr. 2: Sečna, tečna, nesečna


Pozn. Jestliže má přímka p s kružnicí k dva různé společné body, říkáme, že ji v těchto bodech protíná; má-li společný jen jeden bod, pak se jí v tomto bodě dotýká.


Přímka může mít s kružnicí nejvýše dva různé společné body.


Jsou-li A, B dva různé body kružnice k, pak úsečka AB (část sečny) se jmenuje tětiva kružnice. Jestliže střed S kružnice leží na úsečce AB, pak je tato tětiva nejdelší možná a nazýváme ji průměr. Krajní body průměru nazýváme protějšími body kružnice. Velikost průměru značíme zpravidla d a platí d = 2r.


Tětiva, průměr
Obr. 3: Tětiva, průměr


Vzájemná poloha dvou kružnic

V rovině mohou nastat různé vzájemné polohy kružnice k(Sk, rk) ke kružnici l(Sl, rl). Rozlišujeme je podle toho, jakou vzdálenost s = |SkSl | mají středy kružnic s = |SkSl |.


Značení vzájemné polohy dvou kružnic
Obr. 4: Značení vzájemné polohy dvou kružnic


 • s = 0; kružnice, jejichž středy jsou totožné, tedy Sk Sl, nazýváme soustředné.
  • Jestliže rk ≠ rl, pak tyto kružnice nemají žádný společný bod.

  • Soustředné kružnice
   Obr. 5: Soustředné kružnice


  • Jestliže rk = rl, pak tyto kružnice mají nekonečně mnoho společných bodů a jsou totožné.

  • Totožné kružnice
   Obr. 6: Totožné kružnice


 • s ≠ 0; kružnice, jejichž středy nejsou totožné, tedy Sk Sl, nazýváme nesoustředné

U nesoustředných kružnic, kde rkrl, mohou nastat další polohy, z nichž pak vyplývá, kolik mají kružnice společných bodů. Mohou nastat tyto případy:


 • kružnice leží „vně sebe“, s > rk + rl – každý bod kružnice k leží vně kružnice l a každý bod kružnice l leží vně kružnice k (tj.kružnice nemají žádný společný bod).

 • Nesoustředné kružnice – vně sebe
  Obr. 7: Nesoustředné kružnice – vně sebe


 • jedna kružnice leží uvnitř druhé kružnice, 0 < s < |rk - rl| nastane pouze pokud rk ≠ rl – na obr. 8 viz pro rk > rl, tj. všechny body kružnice l leží uvnitř kružnice k a všechny body kružnice k leží vně kružnice l (kružnice nemají tedy žádný společný bod).

 • Nesoustředné kružnice – uvnitř sebe
  Obr. 8: Nesoustředné kružnice – jedna uvnitř druhé


 • kružnice se dotýkají vně (mají vnější dotyk pro s = rk + rl) – když mají společný jediný bod T, který leží na úsečce SkSl, kdežto ostatní body kružnice k leží vně kružnice l a ostatní body kružnice l leží vně kružnice k

 • Nesoustředné kružnice – vnější dotyk
  Obr. 9: Nesoustředné kružnice – vnější dotyk


 • kružnice l se dotýká kružnice k zevnitř (kružnice mají vnitřní/vnější dotyk pro s = |rk - rl|), tento případ nastane pouze pokud rk ≠ rl – tj. tehdy, když mají společný jediný bod T, který leží na prodloužení úsečky SkSl, přičemž ostatní body kružnice l leží uvnitř kružnice k.

 • Nesoustředné kružnice – vnitřní dotyk
  Obr. 10: Nesoustředné kružnice – vnitřní/vnější dotyk


 • kružnice se protínají, |rk - rl| < s < rk + rl, když mají dva různé společné body, tj. průsečíky A, B. Přímka AB se nazývá společná sečna obou kružnic.

 • Nesoustředné kružnice – jedna protíná druhou
  Obr. 11: Nesoustředné kružnice – protnutí


Pozn. Bod dotyku je bod, ve kterém se dvě kružnice dotýkají. Průsečík je bod, ve kterém se dvě kružnice protínají. Dvě kružnice mohou mít nejvýše dva různé společné body.

Copyright © 2014 Radka Szillerová